اتاق بازرگانی استان البرز
اطلاعات تولیدی و صنعتی استان البرز
درباره واحد بین االملل

درباره ما

بسط و گسترش و تحکیم روابط بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی با دنیای خارج مستلزم گسترش روابط بین المللی با سایر کشورها و سازمانهای بین المللی است . این وظیفه در اتاق ایران بر عهده معاونت امور بین الملل و در قالب: اداره کل آسیا و اقیانوسیه، اداره کل اروپا و آمریکا، اداره کل آفریقا و عربی، دبیرخانه اتاق ها و شوراهای مشترک و سازمانهای بین المللی و همچنین امور نمایشگاهی انجام می پذیرد.